40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska st., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Конференція трудового колективу, Аудит – основа для вдосконалення

27 березня 2019 року відбулася конференція трудового колективу, на якій було ухвалено головний документ підприємства – колективний договір

Протягом березня 2019 року представники профко­му та адміністрації проводили зустрічі з колектива­ми структурних підрозділів, на яких обговорювали умови виконання колективного договору в 2018 році. Хіміки активно вносили пропози­ції, які б хотіли побачити в новій редакції Колективного договору. Усі вони були розглянуті на засіданні двосторонньої робочої комісії. 27 березня на конференції трудового колективу виступив директор з пер­соналу та соціальних питань Олег ТЕТЬОРКІН, який ознайомив при­сутніх із актом перевірки виконання двосторонніх зобов’язань Колдого­вору ПАТ «Сумихімпром» за 2018 рік. Про виробничі результати та плани на 2019 рік розповів директор виконавчий Володимир ВОЛКОВ. З планом соціально-економічного розвитку підприємства виступила начальник ВЕП та АГД Людмила ДАВИДОВА, а на­чальник відділу організації праці та заробітної плати Тамара СВЄТАШОВА ознайомила всіх присутніх із змінами до Положень колективного договору. До­повідачі засвідчили, що пункти Колективного догово­ру у 2018 році були виконані в повному обсязі. У кінці засідання голова профкому Наталія КОЛЄСОВА зачи­тала новий проект колдоговору на 2019 рік.

Напевно найголовнішою зміною нової редакції Кол­договору стало рішення про підвищення тарифних ставок та професійних окладів, які з 1 травня 2019 року будуть збільшені на 20 відсотків. Місячна ставка робітника з нормальними умовами праці становити­ме 4 тисячі 245 гривень, що на 1 тисячу 787 гривень більше ніж передбачено галузевою умовою. При цьо­му Положення про преміювання залишилося без змін.

Зросла сума виплат на оздоровлення, тепер вона ста­новить 1200 грн. Збільшилися суми виплат з нагоди відзначення свят, пам’ятних дат, матеріальна допом­ога малозабезпеченим сім’ям у підготовці їх дітей до школи, страхові виплати на лікування. Було прийнято рішення щорічно надавати грошову допомогу сім’ям загиблих учасників проведення АТО, які працювали на нашому підприємстві.

Приємним сюрпризом для хіміків стало нововведен­ня стосовно новорічних подарунків. Так, у 2019 році новорічні солодощі отримають не

лише діти, а й працівники – члени профспілки. По­повнився і список святкових подій хіміків. Зважаючи на збільшення ролі донорства у наш час, прийнято рі­шення вшановувати донорів підприємства святковим заходом і культурною програмою ПК «Хімік» у Все­світній день донора.

Що стосується оздоровлення та відпочинку, то сума доплати за путівку в ДОТ «Зоряний» для хіміків ли­шилась незмінною – 10%. За пропозицією спілки учас­ників АТО, працівники, які мають статус учасника АТО, та воїни – інтернаціоналісти оздоровлять своїх дітей в ДОТ «Зоряний» безкоштовно. За путівку до санаторію-профілакторію «Олдиш» працівники під­приємства мають сплатити 15% від повної вартості. Також планується відпочинок хіміків на морі.

Новий проект Колективного договору із внесеними пропозиціями учасники конференції ухвалили одно­голосно. Колективний договір, який виступатиме га­рантом прав працівників, буде діяти на підприємстві упродовж усього 2019 року.

Аудит – основа для вдосконалення

01 – 02 квітня 2019 року на ПАТ «Сумихімпром» пройшов наглядовий аудит Системи Менеджменту Якості (СМЯ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO

Система Ме­неджме н т у Якості функ­ціонує у ПАТ « С у м и х і м ­пром» вже більше 15-ти років і дає можливіс ть гарант увати нашим пар­тнерам задоволення їх потреб і очікувань. У черго­вий раз це підтвердив наглядовий аудит, проведений компанією «Bureau Veritas Certification», яка є світовим лідером й виступає сьогодні найбільш авторитетним сертифікаційним органом. Перевірку здійснив провід­ний аудитор компанії – Юрій ШЕВЧЕНКО. Основні цілі аудиту: об’єктивна оцінка діяльності підприєм­ства, реальні і точні відомості про об’єкт, мінімізація ризиків в управлінні.

Цього разу перевірку пройшли чотири структурні підрозділи ПАТ «Сумихімпром», а саме: відділ стандар­тизації та сертифікації (начальник відділу – Олена КАЛЬ­ЧЕНКО), відділ кадрів (начальник відділу – Людмила КАДУРІНА), ЦЦР (начальник цеху – Олександр ЧЕШ­КО), ЦГС (начальник цеху – Сергій СКИДАНЕНКО).

Діюча СМЯ отримала позитивну оцінку аудито­ра. Підприємство продемонструвало встановлення і відстеження відповідних ключових цілей і завдань, що стосуються результативності, а також проведен­ня моніторингу їх виконання. Уся документація від­повідає вимогам стандарту й забезпечує основу для підтримки й поліпшення системи менеджменту. Під­хід підприємства до проведення внутрішніх аудитів є ефективним засобом для підтримки і поліпшення СМЯ.

До сильних сторін діяльності СМЯ аудитор відніс організаційну структуру підприємства, яка дозволяє виконувати контроль якості на всіх етапах життєво­го циклу продукту: розпочинаючи із вхідного контролю і закінчуючи аналізом якості готового продукту. Під час перевірки аудитор виділив об­ласті діяльності, які потребують поліпшення, і на­дав деякі рекомендації щодо них. За результатами аудиту видано наказ.

Виходячи з усього вищенаведеного, на основі ре­зультатів цього аудиту і продемонстрованого ста­ну розвитку, зрілості системи, провідний аудитор дійшов висновку, що сертифікація нашої Системи Менеджменту Якості може бути продовжена.