40003, Ukraine
Sumy, Kharkivska str., p/o 12
Commercial service
+38 (0542) 67-42-14


Спільне засідання

28 серпня 2019 року пройшло розширене спільне засідання керівництва ПАТ «СУМИХІМПРОМ» та об’єднаного профспілкового комітету, на якому було підведено підсумки виконання колективного договору у І півріччі 2019 року.

На засіданні були присутні представники ад­міністрації ПАТ «Сумихімпром», голови та члени профспілкових активів. Розглядалося два питання: виконання колективного договору і плану соціаль­но-економічного розвитку ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за перше півріччя 2019 року та зміни й доповнення до колективного договору ПАТ «СУМИХІМПРОМ».

Директор з персоналу та соціальних питань Олег ТЕТЬОРКІН ознайомив присутніх із актом виконан­ня двосторонніх зобов’язань колективного договору за перше півріччя 2019 року.

У програмі виробничої діяльності пріоритетність підприємства була направлена на виготовлення двоо­кису титану та мінеральних добрив. Стабільність ви­робництва й попиту продемонстрував сульфат заліза та залізний купорос, які на сьогодні активно експор­туються. Основним завданням СКЦ-4 та СКЦ-5 у пер­шому півріччі 2019 року було виробництво сірчаної кислоти по давальницькій схемі для виробництва мі­неральних добрив та двоокису титану. Завантаження виробничих потужностей всього за перше півріччя 2019 року складало 56.6%.

Чисельність працівників за 6 місяців 2019 року збільшилась на 1,4% й склала 4151 чо­ловік. Спостерігається і зростання продуктив­ності праці. Цей показник за звітний період збільшився на 8,4%. Фонд оплати праці за 6 місяців 2019 року по відношенню до відповід­ного періоду 2018 року в цілому збільшився на 18,8%. У тому числі, фонд основної заробітної плати збільшився на 18,8%, а фонд додатко­вої заробітної плати збільшився на 19,8%, при цьому, сума заохочувальних та компенсацій­них виплат збільшилася на 8,9%. Зростання фонду основної заробітної плати пояснюється збіль­шенням тарифних ставок та окладів на 20%, яке відбу­лося з 01.05.2019.

У першому півріччі адміністрацією та профкомом було виконано всі соціальні зобов’язання, які пе­редбачені колективним договором. Так, на пільги й соц-гарантії працівників було витрачено 5,9 млн. грн.

Активно керівництво ПАТ підтримує роботу всіх об’єктів соціального призначення, долучається до організації культурно-масових, оздоровчих та спор­тивних заходів. Для працівників підприємства та їхніх дітей було організовано повноцінний відпочи­нок влітку. Діти хіміків мали можливість відвідати дитячий оздоровчий табір «Зоряний», працівники та члени їх сімей могли оздоровитися в санаторію-про­філакторію «Олдиш» та на базі відпочинку в смт. Ки­рилівка на Азовському морі.

Підводячи підсумки, Олег Володимирович наго­лосив: «Керівництво ПАТ «СУМИХІМПРОМ» спі­впрацює з об’єднаним профспілковим комітетом, як з повноважним представником трудового колективу підприємства на принципах соціального партнерства, рівноправності, взаємної відповідальності, конструк­тивності та аргументованості при вирішенні всіх пи­тань, що обумовлені колективним договором ».

Присутні одноголосно проголосували й затвердили акт перевірки виконання двохсторонніх зобов’язань колективного договору ПАТ «СУМИХІМПРОМ» та План соціально-економічного розвитку за результата­ми роботи підприємства за перше півріччя 2019 року.

Із другим питанням виступила начальник ВОП та ЗП Тамара СВЄТАШОВА.

Вона ознайомила присутніх з усіма змінами й до­повненнями до колдоговору на 2019 рік, які були прийнятті спільними рішеннями керівництва ПАТ та профкому.

Так, наприклад, згідно з доповненнями до Розділу 6. «Трудові відносини, режим праці, відпочинку» колек­тивного договору ПАТ «СУМИХІМПРОМ» з 01 серп­ня 2019 року доповнюється пунктом 6.4.5.2., у якому йдеться про те, що на період лікування (оздоровлен­ня) у МСЧ ПАТ «СУМИХІМПРОМ» працівникам, на підставі записки про звільнення, підписаної керівни­ком структурного підрозділу, надається до 1.5 години без відриву від виробництва для відвідування лікаря та проходження процедур за призначенням

лікаря. Цей час буде зараховуватися працівнику як робочий і підлягатиме оплаті, а ось вже відсутність працівника понад 1.5 години при відвідуванні МСЧ прирівнюються до часів, увільнених від роботи, й не підлягають оплаті.

З’явилися доповнення у Додатку №44 «Тривалість основної та додаткової відпустки», Додатку №45 «Пе­релік професій працівників,яким надається додаткова щорічна відпустка» та інших Додатках, з якими було ознайомлено усіх працівників підприємства.

Ці та інші зміни й доповнення до колективного дого­вору присутні на засіданні затвердили одноголосно.