40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Модернізація в цеху двоокису титану, Нова система контролю якості

Початок року відзначився важливою виробничою подією – здійснено монтаж нового прес-філь­тру білої фільтрації та успішно проведено дослідно-промислові випробування.

Пусконалагоджувальні роботи з вста­новлення прес-фільтру розпочалися ще наприкінці минулого року, а перші два тижні 2022 року тривали дослідно-про­мислові випробування у 1005 відділенні виробництва двоокису титану.

– Налагодження та пуск камерно-мем­бранного прес-фільтру здійснювався за участю наших фахівців та представ­ників компанії-виробника устаткуван­ня, – зазначив заступник начальника ви­робничо-технічного відділу Володимир ШИНКАРЕНКО. – Відпрацьовували робо­ту обладнання у ручному, автоматичному та напівавтоматичному режимах. Експериментально було підібрано послідовність окремих опера­цій робочого циклу прес-фільтра та їх тривалість.

В процесі проведених дослідно-промислових випробувань було здійснено 37 циклів фільтрації, відфільтровано та відмито близько 660 тон суспензії ГДТ на другій стадії «білої фільтрації» з серед­ньою тривалістю 2 години/цикл.

Головною метою модернізації є поступовий перехід від застарілих барабанних вакуум фільтрів до прес-фільтрів нового покоління, що дають змогу збільшити виробниче навантаження та покращити якість продукції. Також використання сучасного обладнання дозволяє суттєво економити на сировин­них компонентах (древборошно, сірчана кислота, алюмінієвий порошок).

Нині на виробництві двоокису титану функціонують шість прес-фільтрів іноземного виробництва. В планах на перспективу – продовжувати процес оновлення виробничих потужностей цеху, удоскона­лювати технологію та переходити на сучасні міжнародні методики аналізу готової продукції.

Нова система контролю якості

Парк приладів ЦВТК поповнився сучасним ав­томатизованим аналізатором якості подріб­нення діоксиду титану TIDAS, який суттєво удосконалює, оптимізує та контролює вироб­ничі цикли.

Конкурентний ринок стимулює до впроваджен­ня інноваційних підходів в роботі, які можливі за умови використання сучасних приладів автомати­зації виробничих процесів і контролю якості.

TIDAS – це автоматизована система визначення диспергованості різних матеріалів хімічної про­мисловості, зокрема – діоксиду титану пігментно­го. TIDAS був розроблений 20 років тому і пройшов кілька модифікацій, покликаних удосконалити систему, підвищити її продуктивність, точність та надійність. Зараз системи TIDAS працюють у більш як 40 країнах світу, у понад 45 компаніях. Не­щодавно ця система впроваджена і на нашому підприємстві.

Прилад TIDAS замінює ручний тест визначення необхідних параметрів, тим самим виключаю­чи вплив людського фактору на результати аналізів, – пояснює начальник служби якості Костян­тин СИЛИЧ. – Аналізатор вимірює якість диспергування продукту, стандартизує отримані дані без суб’єктивних інтерпретацій та фіксує результати з детальним описом у гістограми.

Система працює за чітким алгоритмом: попередньо підготовлену суспензію з використанням досліджуваного зразка оператор наносить на класичний гріндометр, після чого скребок автома­тично та рівномірно розподіляє суспензію на гріндометрі. Камера миттєво фіксує дисперсну фазу суспензії і надсилає чітке зображення до спеціальної програми комп’ютера. Далі система оцінює якісний та кількісний склад твердих частинок у даному зразку та генерує детальний звіт. Аналіза­тор TIDAS дає змогу уніфікувати всі виміри якості диспергування, уникнути можливих похибок оператора при проведенні дослідження та обробки даних.

Персонал ЦВТК пройшов навчання в рамках освоєння нової системи контролю якості та про­довжує працювати над осучасненням та вдосконаленням існуючих методів контролю якості сиро­винних компонентів та виготовленого двоокису титану.