40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Проведена звітно-виборна профспілкова конференція

Трудовий колектив одноголосно вибрав головою профкому Наталію Яківну КОЛЄСОВУ.

У п’ятницю, 25 вересня, відбулася 34-а звітно-виборна профспілко­ва конференція ОППО ПАТ «Сумихімпром», яка проходить один раз на п’ять років. У порядку денному конференції було кілька питань: звіт про роботу профкому з 2016 року по серпень 2020 року, доповідь ревізійної комісії об’єднаного профспілкового комітету та вибори членів профкому, голови, членів ревізійної комісії та делегатів на 10-у звітно-виборну конференцію обласної галузевої профспілки.

У ході свого виступу Наталія КОЛЄСОВА розповіла про роботу профспілки по різним векторам діяльності.

Головним акцентом виступу було те, що на підприємстві в звітному періоді щорічно приймався колективний договір з метою регулювання виробничих, трудових та соціальних відносин, узгодження інтересів працівників та роботодавця щодо ефективної роботи ПАТ. Завдяки соціальному партнерству та взаємовідповідальності зобов’язання ко­лективного договору приймались реальні і виконувалися в повному обсязі. Це дало можливість забезпечити на підприємстві зайнятість працівників, проводити своєчасну виплату заробітної плати та виділяти кошти на соціальні напрямки діяльності.

У звітній доповіді йшла мова про витрати упродовж п’яти років на утримання об’єктів соціальної сфери, виконання пільг та соціальних гарантій працівників, організацію ме­дичного забезпечення, оздоровлення, матеріальну допомо­гу, контроль за наданням спецодягу та спецвзуття відповід­ної якості та ін. Упродовж п’яти років профком опікувався як питанням оздоровлення дітей працівників на базі табору «Зоряний», так і самих хіміків – у санаторії-профілакторії «Олдиш», а також на морському узбережжі(у 2018-19рр). У 2020 р. через запровадження жорстких карантинних умов, не було можливості організовано провести оздоровлення працівників та їх сімей.

Не оминали увагою і культурно-масову роботу у ПК «Хімік», підтримували спорт під час численних спортивних хімпромівських змагань. Дбаючи про заохочення підви­щувати свою професійну компетентність, профком ініцію­вав проведення конкурсів «Кращий за професією» – серед лаборантів, слюсарів, електрозварювальників, електриків. Щорічно визначаються кращі бригадири підприємства, присвоюються звання «Майстер 1 класу» та «Майстер 2 класу». Систематично проводиться трудове суперництво серед виробничих підрозділів ПАТ.

Голова ревізійної комісії Тамара СВЄТАШОВА звітувала перед делегатами конференції про використання профспілкових коштів за останні п’ять років. Вона наголосила на тому, що кожного року проходила перевірка та складався відповідний акт використання коштів, видатки об’єднаного профкому здійснювались відповідно до затвердженого кошторису витрат, який є додатком до колективного договору підприємства. Фактичне вико­ристання профспілкових коштів в бухгал­терському обліку підтверджене рішеннями профспілкових органів, відповідними до­кументами та актами.

Вибори членів профкому, голови про­фкому та членів комісій проходили за відкритою формою голосування. Учасни­ки конференції одноголосно висловили довіру очолювати профспілкову організа­ціюнаступні 5 років Наталії КОЛЄСОВІЙ.

Карантинні обмеження внесли корективи у звичну процедуру підготовки до звітно-виборної профспіл­кової конференції. Цьо­горіч не вдалося цеховикам напряму поспілкуватися з дирекцією, однак всі питан­ня від колективу були пере­дані директору виконавчо­му Володимиру ВОЛКОВУ. У своєму виступі керівник підприємства розповів як працювали виробничі підрозділи упродовж звітного періоду, а потім дав відповіді на питання хіміків.

Публікуємо основні з них.

Чи планується в наступному році робота оздоровчого табору «Зоря­ний» та санаторію-профілакторію «Олдиш»?

Щодо санаторію-профілакторію, то прогнозувати його роботу на даний час складно. Можливості функціонування оздоровчого табору наразі аналізуються. Якщо вдасться здійснити в оздоровчий сезон два комерційних заїзди та зменшити дотацію підприємства на утримання табору, то його робота наступного року можлива.

Коли очікувати підвищення заробітної плати?

Підприємству все важче конкурувати на ринку. Ускладнилася ситу­ація відмовою держави від введення квот для імпортних виробників міндобрив. Нині ПАТ «Сумихімпром» призупиняє випуск складних мінеральних добрив і входить в осінньо-зимовий період з недостат­ньо завантаженим виробництвом. Тому говорити про підвищення за­робітної плати зараз не на часі. Навесні після оцінки ринку міндобрив та окреслення виробничих планів підприємства можна буде поверну­тися до теми перегляду заробітної плати.

Чи здійснюватимуться організовані транспортні перевезення пра­цівників на роботу у зв’язку з обмеженими можливостями міського громадського транспорту?

Міська влада та адміністрація тролейбусного депо йдуть назустріч хімікам, підлаштовуючи графіки руху під потреби заводчан та ор­ганізовуючи спецрейси для хіміків. У кризові періоди транспортного колапсу, додатково виводяться на лінію автобуси ПАТ. Однак систе­матично забезпечувати автобусні перевезення підприємство не має можливості.

Чому у магазині, буфетах та їдальні не встановлені термінали?

Встановлення терміналів у торгових точках несе за собою підвищен­ня цін на 3-5% на банківські витрати. Якщо колектив згоден на це, то питання буде взято до розгляду й вирішення.

Чи планується виділення новорічних подарунків не лише для дітей до 14 років, а для всіх працівників підприємства?

Це питання не втрачає актуальності із року в рік. Делегатам від трудових колективів цехів та підрозділів було запропоновано прого­лосувати за розподілення коштів на новорічні подарунки чи на ма­теріальну допомогу тим, хто важко хворіє, або потрапив у скрутну життєву ситуацію. Більшістю голосів кошти спрямували на виділення матеріальної допомоги.

До складу обєднаного профко­му, який є керівним виборним ор­ганом профспілкової організації, обрано 25 чоловік, основу яких складають голови цехових комі­тетів найчисельніших підрозділів підприємства:

Ігор БОРДУКОВ – слюсар ОЦДТ

Валентина ГАВРИЛЕНКО – розподільник робіт СКЦ-4

Артем ГОЛОБОРОДОВ – майстер зміни ЦСМД

Віктор ДЕНИЩЕНКО – началь­ник відділення ЦГС

Сергій ЖИЛЕНКО – заступник голови профкому

Тетяна ЖУКОВА – інженер-тех­нолог ЦЦР

Ганна КАВЧУГА – начальник ла­бораторії ЦВПтаК

Юрій КИСЛЯК – майстер з ре­монту ЦЗП

Володимир КОВБАСА – заступ­ник голови профкому

Максим КОЛДОВСЬКИЙ – май­стер зміни ЦФК

Наталія КОЛЄСОВА – голова об’єднаного профкому

Валентина КОСЕНКО – началь­ник лабораторії ЦВТК

Олександр КРЕКОТЕНЬ – на­чальник бюро ВГЕ

Валентина ЛИСЕНКО – апарат­ник СКЦ-5

Наталія МАРТИНЮК – майстер відділення ЦКСК

Олена ПРОВОЗІН – старший та­бельник цеху нейтралізації

Микола ПРОЩЕНКО – електро­монтер котельного цеху

Антон РОМАСЬ – начальникділь­ниці РМЦ

Роман РУДИКА – майстер з ре­монту ВДТ№1 ОЦДТ

Ольга САХНЕНКО – економіст комерційної служби

Олег ТЕТЬОРКІН – директор з персоналу та соціальних питань

Тетяна ТКАЧЕНКО – бухгалтер КГХ

Віта ТРОХИМЕНКО – старший табельник АТЦ

Олена ЧЕМЕРИС – оператор ван­тажної служби залізничного цеху

Олександр ШАПОВАЛ – електро­монтер електроцеху.