40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


Екологічний аудит

Система Екологічного Управління ПАТ «Сумихімпром» підтвердила відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015

З 2004 року в ПАТ «Сумихімпром» функціонує Си­стема Екологічного Управління (далі – СЕУ) відповід­но до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004 «Системи менеджменту навколишнього середовища – Вимоги та настанови щодо застосування». У 2015 році вийшла нова редакція цього стандарту. Зміни відбули­ся у структурі, вимогах, термінах і деяких визначеннях.

Для переходу на нову редакцію ISO 14001:2015 ПАТ «Сумихімпром» мало три роки. Протягом цього періо­ду спеціалісти структурних підрозділів під методич­ним керівництвом відділу охорони навколишнього середовища розробили й привели у відповідність до нових вимог всю необхідну документацію та впрова­дили її у структурних підрозділах, на які поширюється СЕУ.

У серпні на нашому підприємстві пройшов другий наглядовий аудит Системи Екологічного Управління на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015. Його здійснював провідний аудитор ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇ­НА» Ростислав ТОПЧІЙ. У період із 20 по 23 серпня було перевірено виконання вимог стандарту в таких структурних підрозділах, як: відділ охорони навко­лишнього середовища, центр навчання персоналу, ЦГС, ЦВП та К, РМЦ, ЦЗП, ЦФК.

Після завершення перевірок у цехах та відділах було проведено заключну нараду, де Ростислав Валерійович висловив загальні висновки щодо аудиту. Критичних відхилень від норм стандарту ISO 14001:2015 виявле­но не було, тому й протоколів невідповідностей немає. Аудитор звернув увагу на такі зауваження: не надано інформацію щодо переліку робіт, які виконуються під час ремонту обладнання, у деяких випадках задоку­ментовану інформацію (записи) викладено некоректно та інші. Корекція щодо певних зауважень здійснювала­ся негайно, щодо решти – буде виконана найближчим часом.

– У рамках наступних аудитів ми звернемо увагу на усунення виявлених зауважень, – зазначив аудитор. – Нині ж я рекомендуватиму видачу ПАТ «Сумихім­пром» сертифікату відповідності СЕУ вимогам ISO 14001 версії 2015 року.

До того ж прозвучали і деякі побажання щодо поліпшення функціонуючої СЕУ. По-перше, при щорічній актуалізації контексту (бізнес-середовища) підприємства більш детально зазначити зовнішні та внутрішні чинники, що стосуються його діяльності та навколишнього середовища. Більше уваги приділя­ти ознайомленню зацікавлених сторін з Екологічною політикою «Сумихімпром».

– Наша ціль – зменшення впливу виробничої діяль­ності підприємства на довкілля, упровадження прин­ципів бережливого та, за можливості, безвідходного виробництва, – повідомила начальник відділу охорони навколишнього середовища Тетяна КОТЕЛЬНИЦЬКА. – У ПАТ «Сумихімпром» щорічно розробляються захо­ди з охорони навколишнього середовища, закладають­ся кошти для їхньої реалізації в Інвестиційну програму технічного розвитку підприємства.

Сертифікат відповідності вимогам ISO 14001:2015 – це результат плідної роботи спеціалістів усіх струк­турних підрозділів ПАТ, що входять до організаційної структури СЕУ. Аудит підтвердив, що діяльність нашо­го підприємства в рамках СЕУ відповідає нормам та положенням міжнародного стандарту, направлена на поліпшення результативності СЕУ та підвищення еко­логічної дієвості.