40003, Україна
м. Суми, вул. Харківська, п/в 12
Комерційна служба
+38 (0542) 67-42-14


«Сірчане» питання мінеральних добрив

Еволюція добрив крізь призму розвитку агропромислового сектору та широкий діапазон можливостей і виробничих пропозицій від ПАТ «Сумихімпром» сучасним аграріям.

Не NPK єдиним

Обов’язковою умовою ефективного агро­промислового виробництва є організація повноцінного мінерального живлення рос­лин. До недавнього часу увага була переваж­но прикута лише до основних елементів жив­лення – азоту, фосфору та калію, хоча велике значення мають також і вторинні поживні елементи (макроелементи) – сірка, кальцій, магній. Причина цього дуже проста: раніше дані елементи живлення знаходились в до­статній кількості у якості супутніх сполук у основних добривах. Проте перехід сільського господарства на використання комплексних висококонцентрованих добрив призвів до певного дисбалансу. І якщо по вмісту каль­цію і магнію ситуація в цілому задовільна, то по сірці вона критична: переважна більшість угідь характеризується сильним дефіцитом даного макроелемента.

Взагалі, тема сірковмісних добрив є досить цікавою. Пи­тання важливості сульфатів у процесах живлення рослин з кожним роком стає більш актуальним, і це не може не ті­шити. Ще років 8-10 тому під час зустрічей агровиробників з виробниками добрив доводилось чути відверто скептичні коментарі щодо сірковмісних добрив: дайте нам селітру та нітроамофоску, сірка нікому не потрібна. Як не дивно, дане твердження знаходило широку підтримку зі сторони дея­ких виробників добрив – можливо, тому що у своїх техноло­гічних процесах вони не використовували сірчану кислоту, і просто не мали сірки у складі добрива.

На сьогоднішній день ситуація докорінно змінилась: пе­реважна більшість виробників добрив суттєво розширили продуктові лінійки, які обов’язково представлені також і сірковмісними продуктами. При цьому найбільшого розпо­всюдження набуло застосування сірки в вигляді її солі – сульфату амонію, що успішно застосовується у якості азот­ного сірковмісного добрива.

Погляд у минуле

Для забезпечення агровиробників азотним сірковмісним добривом, наприкінці 90-х років у ПАТ «Сумихімпром» було проведено реконструкцію існуючих потужностей по випуску амофосу з метою забезпечення виробництва суль­фату амонію, яке успішно функціонувало впродовж 2000-2005рр. Зазначимо, що продукт випускався у гранульо­ваному вигляді – оптимально для рівномірного внесення добрива у грунт. Однак тогочасний низький попит на даний продукт диктував необхідність переорієнтації виробництва на випуск іншого затребуваного добрива – NPK 15:15:15. Разом з тим, розуміння важливості сірковмісних сполук для нормального процесу живлення рослин обумовило відмо­ву від класичного способу виробництва нітроамофоски, за яким добрива не містять сірки. У якості альтернативи було розроблено й успішно впроваджено процес виробництва складного мінерального добрива NPK 15:15:15+8S із замі­ною азотної кислоти на сірчану, в результаті чого у складі даного добрива міститься сульфат амонію у кількості 40%!

Сумські добрива сьогодні

Впродовж остан­ніх років ПАТ «Су­михімпром» не при­пиняв діяльності щодо підвищення якості та марочно­го асортименту до­брив. З огляду на суттєву диферен­ційованість ринку, було поставлено на виробництво ряд нових добрив із різним співвідно­шенням основних поживних речовин: NPK 10:20:20+6S, NPK 8:24:24+3S, NPK 8:19:29+4S та ін. Від­мінною ознакою да­них продуктів є наявність у їх складі сульфату амонію, що дозволяє класифікувати їх як сірковмісні добрива. Освоєно нову технологію виробництва добрив, яка дозволяє наряду із сульфатом амонію вводити до їх складу ще одну агро­номічно цінну сірковмісну сполуку – сульфат кальцію, і отримувати кальцієвмісні добрива. Прикладом продуктів даної лінійки є високоефективні добрива NP12:24+12S, NPK 4:20:20+4S, NPK 6:24:12+6S, NPK 10:20:10+10S.

Стійка динаміка збільшення річних об’ємів продажу на внутрішньому ринку, що її демонстрував сульфат амонію, стала вирішальним у прийнятті рішення щодо поновлення виробництва даного продукту: починаючи з 2016 року спо­живачі знову мають змогу отримати високоякісний продукт – сульфат амонію гранульований виробництва ПАТ «Су­михімпром». І, до речі, процес виробництва даного добрива реалізується не на санітарній установці, а в умовах повно­цінного виробничого підрозділу з двозначним числом тис.тн/місяць потужності.

Робота сумських хіміків у напрямку розширення портфе­лю добрив продовжується і сьогодні: на стадії випробувань знаходяться нові добрива «весняної» серії NPК 16:16:8+12S і NPК 16:8:8+16S, і вони теж містять у своєму складі сульфат амонію у кількості 50 і 65% відповідно.

Оптимальне співвідношення основних поживних речо­вин забезпечує високу агрономічну ефективність добрив в умовах основного внесення.

Навіщо платити більше?

Застосування складних мінеральних добрив із різним співвідношенням NPK виробництва ПАТ «Сумихімпром» є особливо привабливим: наряду із внесенням основних по­живних речовин, водночас забезпечується надходження у грунт необхідної кількості сульфату амонію, і, відповідно, сірки.

Одночасне внесення у одній гранулі основних поживних речовин та сульфату амонію доцільніше (і дешевше), ніж внесення класичних складних добрив та сульфату амонію нарізно. Тим більше, що співвідношення поживних речовин у добриві визначається з урахуванням пропозицій спожива­ча з огляду на фактичний стан угідь та потреб с/г культури.

Руслан КЛИМЕНКО, провідний інженер ВТВ, кандидат технічних наук.

Начальник відділення готового продукту ЦГС Віталій КОНДРАТЕНКО

Старший майстер ЦСМД Артем ГОЛОБОРОДОВ